Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden van Lot’s Weddings & Events gevestigd aan de Langstraat 2b, 4661 SE te Halsteren, KvK 67263585, wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Lot’s Weddings & Events.
Dienst(en) De door Lot’s Weddings & Events aan Opdrachtgever te leveren en geleverde diensten, te weten het organiseren van een bruiloft of evenement. Offerte Het (schriftelijke) aanbod van Lot’s Weddings & Events om tegen een bepaalde prijs een bepaalde Dienst aan Opdrachtgever te leveren.
Opdrachtgever De Partij die de Diensten afneemt van Lot’s Weddings & Events.
Overeenkomst Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lot’s Weddings & Events voor de levering van de Dienst. Als overeenkomst kan ook worden beschouwd een door Opdrachtgever geaccepteerde of ondertekende Offerte.
Partijen Opdrachtgever en Lot’s Weddings & Events gezamenlijk.
Partij Opdrachtgever of Lot’s Weddings & Events afzonderlijk.
Lot’s Weddings & Events De organisator van de Dienst en wederpartij van Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes, opdrachten, orderbevestigingen, Overeenkomsten of enig ander aanbod tussen Partijen.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene voorwaarden. Indien een draaiboek is opgesteld door Lot’s Weddings & Events, zal het draaiboek prevaleren boven alle andere afspraken, Overeenkomsten of Algemene voorwaarden.
2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen of door Lot’s Weddings & Events is bevestigd. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst of Offerte.
2.6 Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van de onderhavige Algemene voorwaarden is afgeweken, kan de Opdrachtgever daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen Overeenkomsten.
2.7 De Opdrachtgever met wie eenmaal onder de Algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van Lot’s Weddings & Events zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de Offerte tenzij anders is vermeld op de Offerte.
3.2 Lot’s Weddings & Events zal de Diensten verrichten op aanwijzing van Opdrachtgever. Lot’s Weddings & Events zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de redelijke eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
3.3 Lot’s Weddings & Events heeft het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen diensten te laten verrichten door derden zonder dat hier toestemming van Opdrachtgever voor is vereist.
3.4 Lot’s Weddings & Events kan bepaalde condities verlangen voor het leveren van de Diensten. Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het creëren van de gevraagde omstandigheden welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten. Afwijkende of gewijzigde condities kunnen in het draaiboek worden opgenomen danwel per e-mail of schriftelijk tussen Partijen worden gecommuniceerd.

Artikel 4. Meerwerk

4.1 Indien naar het oordeel van Lot’s Weddings & Events sprake is van meerwerk en dit naar het oordeel van Lot’s Weddings & Events gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, zal in overleg met Opdrachtgever een nieuwe prijs worden vastgesteld.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De overeengekomen prijzen uit de Offerte zijn leidend en zullen vast zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
5.2 De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en omvatten alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van Lot’s Weddings & Events uit de Overeenkomst.

Artikel 6. Levering

6.1 Lot’s Weddings & Events zal de diensten verrichten op de overeengekomen datum en locatie.
6.2 Wanneer de Opdrachtgever de Dienst geheel of ten dele annuleert, is deze verplicht de daardoor voor Lot’s Weddings & Events ontstane schade te vergoeden. Deze schadevergoeding beloopt een percentage van hetgeen Opdrachtgever aan Lot’s Weddings & Events verschuldigd was indien de dienst was uitgevoerd:
a) Langer dan 6 maanden voor het geplande evenement of de bruiloft: 10%
b) 6 maanden voor het geplande evenement of de bruiloft: 15%
c) 3 maanden voor het geplande evenement of de bruiloft: 30%
d) 1 maand voor het geplande evenement of de bruiloft: 50%
e) Korter dan twee weken voor het geplande evenement of de bruiloft: 100%
6.3 Enige aanbetalingen die reeds zijn gemaakt zullen niet worden geretourneerd aan Opdrachtgever en zijn niet voor verrekening vatbaar met de percentages onder artikel
6.4 Lot’s Weddings & Events behoudt zich het recht voor de Dienst, ook voordat deze is aangevangen, te annuleren of uit te stellen wegens gewichtige redenen zoals staking, ziekte van personeel, schaarste van goederen, oproer , storing in communicatiemiddelen, storing in vervoermiddelen, stroom en/of energiestoring, vertragingen van openbare vervoermiddelen, voorspelde (extreme) weersomstandigheden of (de dreiging van) maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
6.5 Indien Lot’s Weddings & Events op basis van dit artikel de Dienst annuleert of beëindigd zal Opdrachtgever alle op dat moment daadwerkelijk gemaakte kosten aan Lot’s Weddings & Events vergoeden tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.
6.6 Partijen zijn verplicht een ambtelijk bevel op te volgen, de kosten die hier uit voortvloeien of mee samenhangen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.7 Indien Lot’s Weddings & Events haar verplichtingen niet of niet tijdig nakomt zal Opdrachtgever Lot’s Weddings & Events schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Indien nakoming in zijn geheel niet meer mogelijk is treedt het verzuim direct in.

Artikel 7. Eigendom

7.1 Het eigendom van enig materiaal benodigd ter voorbereiding of uitvoering van een Dienst geleverd door Lot’s Weddings & Events of enige derde partij, zal nimmer overgaan op Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1 Opdrachtgever zal een factuur binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.
8.2 Lot’s Weddings & Events kan een voorschot vragen van Opdrachtgever. Het voorschot dient conform de termijnen omschreven in de Offerte of op andere wijze gecommuniceerd worden voldaan. Indien de Opdrachtgever nalaat het overeengekomen voorschot tijdig te betalen, is Lot’s Weddings & Events gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door Lot’s Weddings & Events gemaakte kosten zullen alsnog aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om bedragen die Lot’s Weddings & Events aan Opdrachtgever verschuldigd is met de facturen van opdrachtnemer te verrekenen.
8.4 Lot’s Weddings & Events is gerechtigd wettelijke rente, incassokosten of overige kosten op Opdrachtgever te verhalen indien Opdrachtgever tekortkomt in de nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden, Offerte of Overeenkomst.

8.5 Lot’s Weddings & Events is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Opdrachtgever (gedeeltelijk) tekortkomt in de nakoming van zijn verbintenis.
8.6 Indien op verzoek van Opdrachtgever de facturatie van ingeschakelde derden niet via Lot’s Weddings & Events verloopt, draagt Opdrachtgever zelfstandig zorg voor tijdige en correcte betaling van deze facturen. Lot’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgen ontstaan door niet tijdige of correcte betaling van de facturen van derde partijen.

Artikel 9. Garantie en uitvoering Diensten

9.1 Lot’s Weddings & Events staat er voor in dat de geleverde Diensten voldoen aan hetgeen Opdrachtgever redelijkerwijs had mogen verwachten op basis van de tussen Partijen schriftelijk vastgelegde specificaties. Lot’s Weddings & Events geeft geen garantie op diensten of werkzaamheden geleverd door derden, ongeacht door wie deze derde partij is ingeschakeld.
9.2 Lot’s Weddings & Events zal haar Diensten verrichten onder alle redelijke inspanning die van haar mag worden verwacht.
9.3 De Opdrachtgever zal Lot’s Weddings & Events steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke noodzakelijk of nuttig zijn voor het verrichten van de Dienst.
9.4 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen alle (vertrouwelijke) informatie die Partijen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkrijgen, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij delen met derde partijen.
10.2 De geheimhoudingsverplichtingen zoals genoemd in dit artikel hebben geen betrekking op:
I. informatie die op het moment dat deze
ter beschikking kwam van Partijen reeds voor het publiek toegankelijk was;
II. informatie die toegankelijk is geworden zonder dat dit het gevolg is van het niet nakomen van deze geheimhoudingsverplichting;
III. informatie die Partijen op rechtmatige wijze hebben verkregen danwel daarmee bekend zijn geworden voordat deze informatie aan Partijen ter beschikking werd gesteld;
IV. informatie die bekend moet worden gemaakt door een rechterlijk bevel of wettelijke verplichting.
V. informatie welke onafhankelijk door de ontvangende Partij is ontwikkeld.
10.3 Lot’s Weddings & Events behoudt het recht voor om de bij de uitvoering van de Diensten opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Opdrachtgever zal de naam van Lot’s Weddings & Events en/of de namen van haar medewerkers niet gebruiken in publicaties en/of advertenties of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lot’s Weddings & Events.
11.2 De intellectuele eigendomsrechten van Partijen zullen op geen enkele wijze tussen Partijen worden overgedragen. Partijen verkrijgen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst enkel het niet exclusieve gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij, voor zover deze relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit gebruiksrecht eindigt van rechtswege wanneer uitvoering van de Overeenkomst is voltooid of wanneer deze om welke reden dan ook wordt beëindigd.

Artikel 12. Overdracht rechten en verplichtingen

12.1 Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Dienst of in geval van ziekte of tekort aan personeel is Lot’s Weddings & Events gerechtigd de Overeenkomst of de rechten en de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever nodig is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Aansprakelijkheid van Lot’s Weddings & Events voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van Opdrachtgever of enige derde aanwezig of deelnemend aan een evenement, is uitgesloten voor zover bij wet toegestaan.
13.2 Indien Lot’s Weddings & Events op basis van de wet of rechterlijke uitspraak aansprakelijk wordt gehouden door enige schade, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen zijn beperkt tot de onder de verzekering uitgekeerde feitelijke somma.
13.3 Lot’s Weddings & Events zal pas verplicht zijn tot schadevergoeding over te gaan indien en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering deze bedragen daadwerkelijk heeft uitgekeerd aan Lot’s Weddings & Events. Lot’s Weddings & Events zal er voor zorgdragen adequaat verzekerd te zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
13.4 Lot’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Opdrachtgever, gasten of deelnemers aan het evenement of personen die de Opdrachtgever heeft aangesteld.
13.5 In het geval van (dreigende) schade is Opdrachtgever er toe verplicht al het nodige in het werk te stellen om deze schade te voorkomen danwel te beperken. Lot’s Weddings & Events is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan of verergerd als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van deze verplichting.
13.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onwettig of maatschappelijk ongeoorloofd gedrag van (een der) actieve of passieve deelnemers van enig evenement waarop de Dienst wordt uitgevoerd.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Partijen kunnen de Overeenkomst per direct ontbinden indien één of meer van de volgende gebeurtenissen zich voordoen:
a) Een Partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
b) Een Partij surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert of onder curatele wordt gesteld;
c) Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de andere Partij wordt gelegd;
d) Een Partij haar onderneming staakt, fuseert, liquideert of overgaat tot overdracht van (een aanzienlijk deel van) haar onderneming.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Partijen door overmacht, zijnde een niet- toerekenbare tekortkoming, niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
15.2 De Partij die zich beroept op overmacht zal dit zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen kenbaar maken aan de andere Partij.
15.3 Wanneer de overmacht van een Partij langer dan 90 dagen voortduurt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

Artikel 16. Toepasselijk recht

16.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden.
16.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.

partymanager-events

Hebben jullie nog vragen?

Ik sta graag voor jullie klaar. Of wil je graag in gesprek gaan over jullie grote dag? Neem dan direct contact op!